top of page

PRODUKTIONSDOKUMENT

KMA-pärmen ska alltid uppföras individuellt per respektive projekt och förberedas utifrån de kvalitet, miljö och arbetsmiljörelaterade förutsättningar som råder.

 

 • KMA pärmen i sin senaste version ska alltid användas. KMA-pärmen finns på serven. 

 • (Riskanalyser / Arbetsberedningar - 5,1) kan uppföras flera stycken vid behov.

 • (Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning/väderskydd - 5.2) ska uppföras flera stycken om olika lastklasser råder mellan ställningarna/hissbryggorna/väderskydd. etc

 • Det ska tydligt framgå i KMA-pärmen om Monteringsinstruktioner tillämpas eller om alternativ kalkyl eller metod tillämpas. Kalkyler ska redovisas i KMA-pärmen. 

 • Dokumenten - (Egenkontroller ställning/väderskydd samt - Fakta om ställningen/väderskyddet) ska alltid inkluderas i KMA-pärmen.

 • Ovanpåliggande väderskydd som belastar ställningar ska alltid samkalkyleras och framgå av KMA-pärmen.

 • Startmötesprotokollet ska alltid genomgås med produktionspersonalen (egen såväl som UE) i samband med arbetsstart. Tillkommande personal i efterhand delges innan arbetsstart. All personal som tagit del av dokumentet signerar. Ledande montörer ansvarar för att delge samtliga berörda innan arbetsstart. 

 • Egenkontroller och provdragningsprotokoll ska alltid lagras i KMA-pärmen.

KMA - PÄRM  

STÄLLNINGAR & VÄDERSKYDD 

Fakta om ställning/väderskydd samt Egenkontrolldokument.

Kompletteras KMA-pärmen vid behov

Komplettering till Väderskydd - för beräkningar av hörn

HINDER, ÄTA-ARBETEN & PRODUKTIONSHASTIGHET

 • Ledande montörer är skyldiga att ha kännedom om vilka arbeten som ingår i projektavtalen. En genomgång av avtalade arbeten ska genomgås innan några arbeten påbörjas. 

 • Ledande montörer ska säkerställa att inga arbeten utförs som ej finns avtalade. Tillkommande arbeten utförs som ÄTA, där även omplacering av material ingår. 

 • Inga ÄTA-arbeten får påbörjas innan de skriftligen godkänts av kunden/beställaren. Vid ÄTA-arbeten återkopplar ledande montör till Arbetsledaren eller Projektchefen innan några ÄTA-arbeten påbörjas, antingen med skriftlig beställning eller information. När beställaren godkänt ÄTA-arbeten skriftligen påbörjas arbetena i produktionen. 

 • Ledande montör ska dagligen kommunicera händelser med Arbetsledaren samt dagbokföra händelser som är av betydelse för arbetsplatsen med information, tid, datum, berörda UE/egen personal etc.

 • Ledande montör ska säkerställa att veckomålen uppfylls samt att produktionshastigheten för respektive projekt med antalet montörer/UE uppnås enligt respektive projektkalkyl som framgår av KMA-pärmen. Avvikelser, hinder eller förseningar återrapporteras utan fördröjning till arbetsledningen.

 • Hinder pga. av förhållanden på kundens/beställarens sida eller hinder eller avvikelser från projekttidplan eller avtal ska alltid rapporteras med en hindersanmälan. Avisering görs direkt till kunden/beställaren med kopia till egen arbetsledning.

ARBETSMILJÖ

IMG_6043.jpg

OLYCKA

Vid olycka ska alltid - (Checklista vid arbetsplatsolycka ,1.0) i KMA-pärmen efterlevas och uppdateras.

 1. Rädda - Det första och viktigaste är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara.

 2. Varna - Steg två är att du varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 3. Larma - När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112 SOS Alarm.

 4. Underrätta din närmaste chef samt KMA-ansvarig vid behov. 

 • Oberoende av olyckans storlek ska alltid ett INCY/Falcony-ärende registreras utan fördröjning. ​

 • En 5-varför ska alltid upprättas om en olycka inträffat, oberoende av olyckans storlek.

 • Ibland kan det finnas behov av att upprätta en åtgärdsplan. Om så, återkoppla till KMA-ansvarig med en 5-varför tillsammans med bilder. 

 • Anmälan om olycka ska ske till Arbetsmiljöverket samt Försäkringskassan av ansvarig chef.

TILLBUD & OBSERVATIONER

Tillbud och Observationer ska anmälas löpande efter företagets rapporteringsmål som minimum.

 

Efter olyckor eller tillbud kan det finnas behov av att säkerställa arbetsplatsen eller delar därav. Till vår hjälp har vi bl.a. nedan dokumentation. All dokumentation ska sparas i KMA-pärmen.

ÅTGÄRDSARBETEN TILL OLYCKOR OCH TILLBUD

 

Central generell räddningsplan för verksamheten.

Kompletterande arbetsberedning separat i efterhand utöver bef. KMA-pärm

Centralt reglerad arbetsprocess som beskriver hur går tillväga vid oförutsedda händelser.

Kompletterande provdragningsprotokoll separat i efterhand utöver bef. KMA-pärm.

Checklista i syfte att säkerställa att arbetsplatsen är säkrad efter olycka eller tillbud.

IMG_1937.JPG

BANDEROLLER

Produktionen ska montera banderoller med företagetuppgifter på så många projektplatser som det är möjligt och tillåtet.

 

Ledande montör på varje projekt tillser i samråd med övrig produktion att banderoller monteras.

 

Banderoller beställs direkt ifrån Lager & Logistik.  

IMG_1168.JPG

RENGÖRING AV STÄLLNINGSMATERIAL EFTER UTFÖRDA ARBETEN

Rengöring av ställningsmaterial inkluderas ej i arbetena och bekostas av beställaren. Därför är det ytterst viktigt att vi kommunicerar och besiktar ställningsmaterialet innan demontage.

Följande gällande alltid innan påbörjat demontage:

 • Ledande montör eller Arbetsledaren besiktar alltid av ställningsmaterialet okulärt innan påbörjade demontage.

 •  Bedöms att ställningsmaterialet måste rengöras ska fotodokumentation upprättas.

 • Lager & Logistik samt projektledningen informeras tillsammans med bifogade bilder. 

 • Beställaren debiteras med löpande timdebitering för arbetena.

HANDMASKINER ELLER ANNAN UTRUSTNING I PRODUKTIONEN

Behov av handmaskiner eller annan utrustning i produktionen beställs via respektive produktionsledning.

Produktionsledningen beställer i första hand via Lager & Logistik i respektive region. Inga maskiner får hämtas ut ifrån leverantörer eller grossister utom produktionsledningens vetskap och godkännande innan.

 

Maskiner eller annan utrustning inhyrda via moderbolaget (Ramirent AB) sker enbart i nödfall där den som hyr in maskiner eller annan utrustning ansvarar för att maskinen snarast återlämnas. Inhyrning sker efter produktionsledningens godkännande innan.

 

Vi hyr ingen utrustning under några omständigheter till underentreprenörer.

 

Mer information om användarmanualer för de maskiner som i regel används i produktionen.  

Bosch-borr.JPG

KEMI I PRODUKTIONEN

bernd-klutsch-nE2HV5AUXFo-unsplash.jpg

Vi använder enbart följande kemikalier i produktionsarbetena

HHS Lube

HHS Lube

Önskar man att addera produkter i produktionen utöver redovisade görs beställningar av produkter till Lager & Logistik. 

Vi måste alltid innan några produkter används, säkerställa att artiklarna finns registrerade i verksamhetens kemikaliesortiment, även detta görs till Lager & Logistik. 

Samtliga registrerade kemiartiklar godkända för verksamheten

bottom of page